Spółka handlowa

Regulamin


firmy handlowej
Petr Ricanek
z siedzibą w Radslavicích 16
numer identyfikacyjny: 62125991
wpisanej do rejestru przedsiębiorców we Vyškově oddział Ž/3261/14 SP, wkładka      
na sprzedaż towaru przez sklep internetowy www.hristina.pl 

Postanowienia ogólne

 • Regulamin firmy handlowej Petr Ricanek, z siedzibą w Radslavicích 16, numer identyfikacyjny: 62125991, wpisanej do rejestru przedsiębiorców we Vyškově oddział Ž/3261/14 SP, wkładka      (dalej tylko „sprzedawca”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki, które powstały na podstawie umowy sprzedaży (dalej tylko „umowa sprzedaży“) zawartej między sprzedawcą i inną osobą fyziczną lub prawną (dalej tylko „klient”) za pośrednictwem sklepu internetowego. Sklep internetowy znajduję się pod adresem www.hristina.pl. 
 • Regulamin sklepu reguluje prawa i obowiązki obu stron przy używaniu sklepu internetowego sprzedawcy znajdującego się pod adresem internetowym www.hristina.pl (dalej tylko „strona internetowa“) i inne stosunki prawne. Regulamin sklepu nie dotyczy osób, które zamierzają nabyć towar od sprzedawcy w ramach swojej działalności przedsiębiorczej.
 • Ustalenia różniące się od regulaminu sklepu mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Owe ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed regulaminem sklepu. 
 • Ustalenia regulaminu sklepu są integralną częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i regulamin są dostępne w języku polskim. Umowa sprzedaży może być zawarta w języku polskim.
 • Wersje regulaminu sklepu może sprzedający zmieniać lub uzupełniać. To ustalenie nie dotyczy praw i obowiązków, które powstały w czasie ważnośći poprzedniej wersji. 


Konto klienta

 • Na podstawie rejestracji klienta za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie internetowej klient może korzystać ze swojego konta. Ze swojego konta klient może zamawiać towar. W przypadku, gdy strona internetowa to umożliwia, klient może również zamawiać towar bez rejestracji. 
 • Przy rejestracji na stronie internetowej, jak również przy zamawianiu klient jest zobowiązany wpisywać prawidłowe i prawdziwe dane. Przy zmianie danych wpisanych w koncie klienta klient ma obowiązek je zaktualizować. Dane wpisane w koncie klienta oraz dane wpisane przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe. 
 • Dostęp do konta jest zabezpieczony loginem i hasłem. Klient jest zobowiązany zachować dyskrecję w sprawie informacji niezbędnych o dostępie do jego konta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnośći za naruszenie tego obowiązku po stronie klienta. 
 • Klient nie jest upoważniony do umożliwienia użytkowania konta przez osoby trzecie.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo na usunięcie konta klienta, w szczególności, kiedy konto jest więcej jak 10 lat nieczynne, albo w przypadku, gdy klient naruszy swe zobowiązania z umowy sprzedaży (łącznie z regulaminem sklepu internetowego).
 • Klient przyjmuje do wiadomośći, że konto może być chwilowo niedostępne, szczególnie w okresie przerw technicznych dotyczących utrzymania sprzętu komputerowego oraz oprogramowiania.
 • Ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r.
  Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeni.
   


Odstąpienie od umowy

 • Klient bierze pod uwagę, iż nie może odstąpić od umowy sprzedaży, która wiąże się z dostawą produktów specjalnie dostosowanych do żądań klienta, artykułów szybko psujących się, podlegających zużyciu oraz szybkiemu starzeniu się, nagrań audio i video oraz programów komputerowych w przypadku, gdy klient naruszył ich oryginalne opakowanie oraz na dostawę gazet, czasopism i magazynów. 
 • Klient, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów wyznaczonych w art. 5.1. 
 • Klient ma obowiązek, nie póżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar, dostarczyć odstąpienie od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone pisemnie na adres sklepu sprzedawcy lub pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@hristina.pl.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży według art. 5.2. regulaminu sklepu, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru musi nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli klient naruszy zobowiązania z punktu 5.4. regulaminu sklepu, sprzedawca ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do wysokości ceny towaru. Ustanowienie to nie ma wpływu na odszkodowanie ze względu na naruszenie obowiązków dotyczące kary umownej, nawet jeżeli szkoda przewyższa tę karę. Towar, który został zwrócony, musi być nieuszkodzony oraz w opakowaniu oryginalnym. 
 • W ciągu 10 dni od zwrotu towaru przez klienta zgodnie z art. 5.3., sprzedawca ma prawo do przeglądu tych towarów, w celu sprawdzenia, czy towary te nie zostały uszkodzone, użyte lub częściowo zużyte.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.2. regulaminu sklepu, sprzedawca zwraca klientowi wszystkie od niego otrzymane płatności (z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru), niezwłocznie, nie póżniej niż 10 dni od daty upływu terminu przeglądu towaru zgodnie z art. 5.4. Sprzedawca zwraca płatność bezgotówkowo na konto klienta. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu ceny zakupu w gotówce podczas zwrotu towaru. 
 • Klient bierze pod uwagę, że jeżeli towar przez niego zwrócony, został uszkodzony, użyty lub częściowo zużyty, sprzedawca ma prawo na odszkodowanie. Odszkodowanie to może zostać wypłacone tak, iż sprzedawca nie zwróci klientowi całej ceny towaru. Na podstawie art. 5.3. sprzedawca jest uprawniony do odliczenia kary umownej od ceny zakupu. 


Warunki zawierania umowy sprzedaży 

 • Strona internetowa zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży, w tym cen poszczególnych towarów. Cena towaru uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest podana w polskich złotych i zawiera podatki. Oferta sprzedaży i ceny towarów są aktualne dopóki są widoczne na stronie internetowej. Tym ustaleniem nie jest ograniczona możliwość sprzedawcy zawrzeć umowę sprzedaży na indywidualnie wynegocjowanych warunkach. Oferty sprzedaży towarów na stronie internetowej nie są wiążące i sprzedawca nie jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży dotyczącą tego towaru. 
 • Na stronie internetowej są także informacje dotyczące kosztów zapakowania oraz dostawy. Informacje dotyczące kosztów zapakowania oraz dostawy są obowiązujące tylko przy dostawie towaru w Polsce. 
 • Przy zamawianiu towaru klient wypełnia formularz zamówienia, który znajduję się na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera szczegółowe informacje o:
  • zamawianym towarze (towar „włoży“ klient do elektronicznego koszyka na stronie internetowej sklepu)
  • formie płatnośći za zakup towaru oraz dane o sposobu dostawy zamówionego towaru do klienta oraz
  • informacje związane z kosztem dostawy zamówionego towaru (dalej tylko „zamówienie“) 
 • Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy klientowi umożliwia się zkontrolowanie i zmianę wszystkich danych, które do zamówienia klient wpisał, biorąc pod uwagę też możliwość klienta naprawiać błędy, które wystąpiły podczas wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie klient wyśle do sprzedawcy kliknięciem na pole „dokończ zamówienie“. Dane wpisane do zamówienia sprzedawca przyjmuje jako prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wyśle do klienta potwierdzenie rejestracji zamówienia poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail klienta wpisany w zamówieniu lub znajdujący się na koncie klienta (dalej tylko adres e-mail klienta). 
 • Sprzedawca ma prawo, w zależności od charakteru zlecenia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) zapytać o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 • Stosunek umowny między sprzedawcą i klientem powstaje potwiedzeniem rejestracji zamówienia, którą wysyła sprzedawca klientowi poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail klienta.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, zwłaszcza z osobami, które wcześniej w sposób istotny naruszyły umowę sprzedaży (w tym regulamin). 
 • Klient zgadza się do korzystania z komunikacji na odległość przy zawarciu umowy sprzedaży. Koszy, które powstały podczas używania środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty dostępu do internetu, koszty telefonu) ponosi klient. 


Cena towaru i formy płatności

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary oraz koszty związane z dostawą towarów:
  •  gotówką w sklepie sprzedawcy pod adresem      
  •  gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez klienta w zamówieniu
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedawcy, numer rachunku, prowadzonego przez (dalej już „rachunek bankowy sprzedawcy“)
  •  przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności 
  •  kartą płatniczą;
  •  poprzez kredyt udzielony przez osobę trzecią
 • Kontakt na sprzedawcę: adres Radslavice 16, Pustiměř 68321, adres e-mail info@hristina.pl, numer telefonu +420603328137.
 • Po zakończeniu zamówienia będzie przesyłka dostarczona w ciągu najbliższych 5 dni roboczych na adres podany przez klienta. 
 • W przypadku, gdy kupujący nie przejmie przesyłki, będzie ona automatycznie anulowana. Za anulowanie zamówienia sprzedawca nie pobiera żadnych opłat.
 • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail sprzedawcy info@hristina.pl w celu dalszego rozpatrzenia. 

W Radslavicích dnia 1.1.2017      
Promocje, nowości


Kosmetyka Hristina nie zawiera olejów mineralnych, parabenów, sierczanów, chemicznych środków konserwujących, silikonów, PEG oraz innych środków chemicznych.

100% naturalny skład u każdego produktu ​

 

Dzięki ścisłemu dotrzymywaniu procesów produkcyjnych otrzymaliśmy certyfikaty: ​


100% naturalne kosmetyki


 

Bezpłatna dostawa przy zamówieniach od 240 zł


 

Dostawa od 11 zł


 

PROMOCJEŁatwa płatność online

Gwarancja satysfakcji